ความเป็นมา

จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่งผลให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยสร้าง
รายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ในขณะที่โครงสร้างและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ภาคเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงได้มีการรวมตัวกันเป็นครั้งแรกเพื่อผลักดันการจัดตั้ง
"สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" ขึ้น เพื่อจะให้องค์กรนี้เป็นตัวแทนที่แท้จริงของเอกชนในการส่งเสริม พัฒนา
แก้ปัญหา ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยว และประสานงานกับภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของประเทศ โดย ๘ สมาคมหลักที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในยุคนั้นได้มีการรวมตัวกันครั้งแรกในรูปแบบ "คณะกรรมการร่วมสถาบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยว"

องค์กรท่องเที่ยวต่างๆ ของภาคเอกชนได้ร่วมมือกันอย่างแข็งขันดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี ๒๕๓๖ และพยายามผลักดันผ่านรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัย แต่เนื่องด้วยปัญหา
ความผันแปรทางการเมืองและปัจจัยแวดล้อมหลายประการ ทำให้ต้องใช้เวลาดำเนินการยาวนานเกือบเก้าปีจึงสามารถผลักดันให้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจนเป็นผลสำเร็จ

วัตถุประสงค์

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรนิติบุคคลจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติดังนี้

 • เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้าน
  การประสานงานอย่างมีระบบระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชน
  กับเอกชนด้วยกัน
 • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
 • ส่งเสริมให้มีจรรยามารยาทในการท่องเที่ยว
 • ส่งเสริมให้มีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพของธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการสำหรับนักท่องเที่ยว
 • ควบคุมดูแลให้สมาชิกผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำเนินการ
  อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณ
 • ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง อบรม และเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้แก่สมาชิก
  หรือจัดเป็นบริการแก่บุคคลทั่วไป
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  ท่องเที่ยวต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไปทั้งภายในประเทศและ
  ภายนอกประเทศ
 • เสนอความเห็นหรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
 • คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน
 • ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • ดำเนินกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ประโยชน์ของการจัดตั้งสภา

เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหลาย อันจะก่อให้กิดประโยชน์ในด้านการประสานงานอย่างมีระบบ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน เสนอแนะแนวนโยบายที่สำคัญส่งเสริมให้มีระบบการรับรองคุณภาพ
ระบบมาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพของธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการสำหรับนักท่องเที่ยว และส่งเสริม
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ดำเนินการอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพ
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาก้าวหน้า