รายนามคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559-2561

 1. นายวิจิตร ณ ระนอง

  ประธานอาวุโส
 2. นายกงกฤช หิรัญกิจ

  ประธานกิตติมศักดิ์
 3. นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก

  ประธาน
 4. นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข

  รองประธานด้านบริหาร
 5. ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์

  รองประธานฝ่ายนโยบายและวิชาการ
 6. นายวสันต์ กิตติกุล

  รองประธานฝ่ายภูมิภาค
 7. นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ

  รองประธานฝ่ายงบประมาณและการเงิน
 8. นายวิชิต ประกอบโกศล

  รองประธานฝ่ายตลาดต่างประเทศ
 9. นายสุเทพ อารมณ์รักษ์

  รองประธานฝ่ายตลาดในประเทศ
 10. ดร.บุญทา ชัยเลิศ

  รองประธานฝ่ายความสัมพันธ์อาเซียน
 11. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์

  รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร
 12. นางศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ

  รองประธานฝ่ายส่งเสริมการจัดการ
  ธุรกิจการท่องเที่ยว
 13. นายจักรกฤช ศีลาเจริญ

  รองประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 14. นายกรด โรจนเสถียร

  รองประธานฝ่ายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเชิงสร้างสรรค์
 15. นางสมทรง สัจจาภิมุข

  รองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
 16. นางสุกัญญา จันทร์ชู

  รองประธานฝ่ายส่งเสริมการประชุม และโลจิสติกส์
 17. นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ

  เลขาธิการ
 18. นายสุทธิชัย ชื่นชมลดา

  กรรมการ
 19. ว่าที่ร้อยตรี เอนก นุรักษ์

  กรรมการ
 20. น.ส.อำไพ ไชยพิจิตร

  กรรมการ
 21. นายบุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล

  กรรมการ
 22. ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร

  กรรมการ
 23. นางกรกช โขนงนุช

  กรรมการ
 24. นายโสพนา บุญสวยขวัญ

  กรรมการ
 25. นายพรต เสตสุวรรณ

  กรรมการ
 26. นายธวัชชัย เงยเจริญ

  กรรมการ
 27. นายไชยรัช ตียานุกูลมงคล

  กรรมการ
 28. นายเสมอ จินดาพงษ์

  กรรมการ
 29. นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์

  กรรมการ
 30. นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร

  กรรมการ
 31. นายพรชัย เขมะพรรคพงษ์

  กรรมการ
 32. นายเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร

  กรรมการ
 33. นายกฤษ ศรีฟ้า

  กรรมการ
 34. นายสามารถ เจริญฤทธิ์

  กรรมการ
 35. นางเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจน์

  กรรมการ

ที่ปรึกษา

 1. รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร

  ที่ปรึกษาประธาน
 2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

  ที่ปรึกษาประธาน
 3. ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ

  ที่ปรึกษาประธาน
 4. ดร.พงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

  ที่ปรึกษาประธาน
 5. พลตำรวจโท อดิศร์ งามจิตสุขศรี

  ที่ปรึกษาประธาน
 6. นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร

  ที่ปรึกษาประธาน
 7. นางสรวีย์ ประเสริฐวิชชากร

  ที่ปรึกษาประธาน
 8. นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์

  ที่ปรึกษาประธาน
 9. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร

  ที่ปรึกษาประธาน
 10. นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร

  ที่ปรึกษาประธาน
 11. นายศักดิ์ดา พิริยะกิจไพบูลย์

  ที่ปรึกษาประธาน
 12. นายวิชา จันทร์เชื้อ

  ที่ปรึกษาประธาน
 13. นายธเนศ วรศรัณย์

  ที่ปรึกษาประธาน
 14. นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์

  ที่ปรึกษาประธาน
 15. นายสุพจน์ กลิ่นปราณีต

  ที่ปรึกษาประธาน
 16. นายราชันย์ วีระพันธ์

  ที่ปรึกษาประธาน
 17. นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี

  ที่ปรึกษาประธาน

ผู้ช่วยประธาน

 1. นายสุเมธ ช่างเรือ

  ผู้ช่วยประธาน
 2. นายสรายุทธ มัลลัม

  ผู้ช่วยประธาน
 3. นางรดา จิรานนท์

  ผู้ช่วยประธาน
 4. นายสวัสดิ์ มังกรวัฒน์

  ผู้ช่วยประธาน
 5. นายศิเวก สัจเดว

  ผู้ช่วยประธาน
 6. นายสุรินทร์ นิลกำแหง

  ผู้ช่วยประธาน
 7. นายจิระเดช ห้วยหงษ์ทอง

  ผู้ช่วยประธาน
 8. นายสุธีย์ สุภาพร

  ผู้ช่วยประธาน
 9. นางสาวมิ่งขวัญ เมธเมาลี

  ผู้ช่วยประธาน
 10. นางสุวพณิชย์ แสดงสกุลสุนทร

  ผู้ช่วยประธาน
 11. นางปภารัฐ ชูกลิ่น

  ผู้ช่วยประธาน
 12. นางจีระวรรณ เศวตะดุล

  ผู้ช่วยประธาน
 13. นายวัฒน เริงสมุทร

  ผู้ช่วยประธาน
 14. นายวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์

  ผู้ช่วยประธาน
 15. นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์

  ผู้ช่วยประธาน
 16. นายนิวัฒน์ จิรวิชญ

  ผู้ช่วยประธาน