รายนามคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2545-2547

 1. นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษา สทท.
 2. นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ที่ปรึกษา สทท.
 3. นายกุศะ ปันยารชุน ประธานอาวุโส
  (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประจำประเทศไทย)
 4. นายวิจิตร ณ ระนอง ประธาน สทท.
 5. นางสุชาดา ยุวบูรณ์ รองประธาน สทท.
 6. นายวสิงห์ กิตติกุล รองประธาน (ผู้แทนสมาคมสโมสรการบินแห่งประเทศไทย)
 7. นายประกิจ ชินอมรพงษ์ รองประธาน (ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย)
 8. นายมนู ธารพิพิธชัย รองประธาน (ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ)
 9. นายจารุพล เรืองเกตุ รองประธาน (ผู้แทนสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ)
 10. นายกงกฤช หิรัญกิจ เลขาธิการ (ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.นครราชสีมา)
 11. นางปิยะมาน คณาธนะวนิชย์ รองเลขาธิการ สทท.
 12. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ กรรมการ (ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
 13. นายโอภาส เนตรอำไพ กรรมการ (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย)
 14. นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร กรรมการ (ผู้แทนสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว)
 15. นายมนัส พิพัฒนนันท์ กรรมการ (ผู้แทนสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว)
 16. นายพรเสริฐ ศรีอรทัยกุล กรรมการ (ผู้แทนสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ)
 17. นางปวรวรรณ กุลมงคล กรรมการ (ผู้แทนสมาคมภัตตาคารไทย)
 18. นายเชวง ลักษณะวิลาส กรรมการ (ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย)
 19. นายวิวัฒน์ ชำนาญธรรม กรรมการ (ผู้แทนสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ)
 20. นายธนกร เพ็ชรมี กรรมการ (ผู้แทนสมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง)
 21. นายจุลพันธ์ สิทธิวงศ์ กรรมการ (ผู้แทนสมาคมท่องเที่ยวเชียงราย)
 22. นายราชันย์ วีระพันธุ์ กรรมการ (ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่)
 23. นางอุไร ล้อวงศ์งาม กรรมการ (ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี)
 24. นางสาวปัณชนิต พัฒน์ดำรงจิตร กรรมการ (ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น)
 25. นางศิริรัตน์ เผือกโพธิ์ทอง กรรมการ (ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุบลราชธานี)
 26. นายสกล สุเนตร กรรมการ (ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ตราด)
 27. นายธีระพงศ์ เหมวดี กรรมการ(ผู้แทนสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา)
 28. นายจักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ กรรมการ (ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจ.นครศรีธรรมราช)
 29. นายเรืองนาม ใจกว้าง กรรมการ (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย)
 30. นายสรายุทธ มัลลัม กรรมการ (ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต)
 31. นายอับดุลอายิ อาแวสือแม กรรมการ (ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.นราธิวาส)
 32. นางเยาวลักษณ์ แพ่งสภา กรรมการ สทท.
 33. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ กรรมการ สทท.
 34. นายประทิน บูรณบรรพต กรรมการ สทท.
 35. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ กรรมการ สทท.

รายนามคณะกรรมการบริหาร

 1. นายกุศะ ปันยารชุน ประธานอาวุโส (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประจำประเทศไทย)
 2. นายวิจิตร ณ ระนอง ประธาน สทท.
 3. นางสุชาดา ยุวบูรณ์ รองประธาน สทท.
 4. นายมนู ธารพิพิธชัย รองประธาน (ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ)
 5. นายประกิจ ชินอมรพงษ์ รองประธาน (ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย)
 6. นายวสิงห์ กิตติกุล รองประธาน (ผู้แทนสมาคมสโมสรการบินแห่งประเทศไทย)
 7. นายจารุพล เรืองเกตุ รองประธาน (ผู้แทนสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ)
 8. นายโอภาส เนตรอำไพ กรรมการ (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย)
 9. นายพรเสริฐ ศรีอรทัยกุล กรรมการ (ผู้แทนสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ)
 10. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
 11. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ กรรมการ
 12. นายกงกฤช หิรัญกิจ เลขาธิการ (ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา)
 13. นางปิยะมาน คณาธนะวนิชย์ รองเลขาธิการ
 14. นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย

รายนามประธานคณะอนุกรรมการสาขา

 1. นายจารุพล เรืองเกตุ ประธานอนุกรรมการสาขาวิชาชีพมัคคุเทศก์
 2. นายประกิจ ชินอมรพงษ์ ประธานอนุกรรมการสาขาที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว
 3. นายธนกร เพ็ชรมี ประธานอนุกรรมการสาขารับขนส่งนักท่องเที่ยวทางบก
 4. นายวสิงห์ กิตติกุล ประธานอนุกรรมการสาขารับขนส่งนักท่องเที่ยวทางอากาศ
 5. นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร ประธานอนุกรรมการสาขาธุรกิจนำเที่ยวเข้ามาในประเทศ
 6. นายมนัส พิพัฒนนันท์ ประธานอนุกรรมการสาขาธุรกิจนำเที่ยวไปต่างประเทศ
 7. นายเชวง ลักษณะวิลาศ ประธานอนุกรรมการสาขาธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ
 8. นายโอภาส เนตรอำไพ ประธานอนุกรรมการสาขาส่งเสริมการประชุม จัดนิทรรศการและ
  การ ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 9. นางปวรวรรณ กุลมงคล ประธานอนุกรรมการสาขาผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารและ
  เครื่องดื่ม สำหรับนักท่องเที่ยว
 10. นายวิวัฒน์ ชำนาญธรรม ประธานอนุกรรมการสาขานันทนาการ
 11. นายพรเสริฐ ศรีอรทัยกุล ประธานอนุกรรมการสาขาธุรกิจจำหน่ายสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว
 12. นายกุศะ ปันยารชุน ประธานอนุกรรมการสาขาส่งเสริมความสัมพันธ์การท่องเที่ยว
  ในประเทศ หรือระหว่างประเทศ

รายนามประธานอนุกรรมการเขตพื้นที่

 1. นายราชันย์ วีระพันธุ์ ประธานอนุกรรมการพื้นที่ เขต ๑
  (แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ สำพูน สำปาง ตาก กำแพงเพชร)
 2. นายจุลพันธ์ สิทธิวงศ์ ประธานอนุกรรมการพื้นที่ เขต ๒
  (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์)
 3. นางสาวปัณชนิต พัฒน์ดำรงจิตร ประธานอนุกรรมการพื้นที่ เขต ๓
  (เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น สกลนคร นครพนม)
 4. นางศิริรัตน์ เผือกโพธิ์ทอง ประธานอนุกรรมการพื้นที่ เขต ๔
  (กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
 5. นางรำไพ วัชรปาน ประธานอนุกรรมการพื้นที่ เขต ๕
  (มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา)
 6. นางอุไร ล้อวงศ์งาม ประธานอนุกรรมการพื้นที่ เขต ๖
  (นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี)
 7. นายมนู ธารพิพิธชัย ประธานอนุกรรมการพื้นที่ เขต ๗
  (ปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
 8. นายธีระพงศ์ เหมวดี ประธานอนุกรรมการพื้นที่ เขต ๘
  (สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี)
 9. นายสกล สุเนตร ประธานอนุกรรมการพื้นที่ เขต ๙
  (ระยอง จันทบุรี ตราด)
 10. นายเรืองนาม ใจกว้าง ประธานอนุกรรมการพื้นที่ เขต ๑๐
  (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี)
 11. นายพัฒนพงษ์ เอกวานิช ประธานอนุกรรมการพื้นที่ เขต ๑๑
  (พังงา กระบี่ ภูเก็ต)
 12. นายจักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ ประธานอนุกรรมการพื้นที่ เขต ๑๒
  (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล)
 13. นายอับดุลอายิ อาแวสือแม ประธานอนุกรรมการพื้นที่ เขต ๑๓
  (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)