รายนามคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2547-2549

 1. นายกุศะ ปันยารชุน ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ผู้แทน บริษัท เวิล แทรเวล เซอร์วิส จำกัด
 2. นายวิจิตร ณ ระนอง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ
 3. นายวสิงห์ กิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมสโมสรการบินแห่งประเทศไทย
 4. นายกงกฤช หิรัญกิจ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
 5. นายเถกิง สวาสดิพันธ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 6. นางสุชาดา ยุวบูรณ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน บริษัท โรงแรมโรสกาเด้น (2511) จำกัด
 7. นายโอภาส เนตรอำไพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย)
 8. นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมโรงแรมไทย
 9. นางศิริรัตน์ เผือกโพธิ์ทอง รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท
 10. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 11. นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
 12. นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
 13. นายจารุพล เรืองเกตุ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย
 14. นางปวรวรรณ กุลมงคล กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมภัตตาคารไทย
 15. นายมานิตย์ ชัยมงคล กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมสนามกอล์ฟไทย
 16. นายพรเสริฐ ศรีอรทัยกุล กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
 17. นายดนัย วันสม กรรมการกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  ประจำประเทศไทย
 18. นายราชันย์ วีระพันธุ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่
 19. นายอาทิตย์ โพนทอง กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก
 20. นางกัลยาณี ธรรมจารีย์กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวศรีสะเกษ
 21. นายจักรกฤช ศีลาเจริญ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุทัยธานี
 22. นายมนู ธารพิพิธชัย กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ
 23. นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
 24. นายประเสริฐ แจ่มกระจ่าง กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
 25. นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
 26. นายกิตติ เจริญพานิช กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
 27. นางเพ็ญณี ฤทธิกาญจน์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
 28. นางเยาวลักษณ์ แพ่งสภา กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน บริษัท เจท อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล จำกัด
 29. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด มหาชน
 30. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน บริษัท เดสทิเนชั่น เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
 31. นายธนกร เพ็ชรมี กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง
 32. นายอภิชาติ พัชรภิญโญพงศ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมเรือไทย
 33. นางสุวรรณี ธรรมวุฒิ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
 34. นางบัณชณิต พัฒน์ดำรงจิตร กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย
 35. นายประกิจ ชินอมรพงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 36. นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 37. นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษาประธาน

 1. นายกุศะ ปันยารชุน ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 2. นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 3. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ที่ปรึกษาประธาน
 4. นายภราเดช พยัฆวิเชียร ที่ปรึกษาประธาน
 5. นายธวัชชัย อรัญญิก ที่ปรึกษาประธาน
 6. นายประกิจ ชินอมรพงษ์ ที่ปรึกษาประธาน
 7. นายศิษฏวัชร ชีวรัตนพร ที่ปรึกษาประธาน
 8. นายขจรศักดิ์ มหคุณวรรณ ที่ปรึกษาประธาน
 9. นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ที่ปรึกษาประธาน
 10. นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ที่ปรึกษาประธาน

ผู้ช่วยรองประธานด้านต่างๆ

 1. นางประชุม ตันติประเสริฐสุข ผู้ช่วยรองประธานด้านตลาด
 2. นายพงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรี ผู้ช่วยรองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
 3. นายชุมพร สุขประสงค์ผล ผู้ช่วยรองประธานด้านประชาสัมพันธ์
 4. นายอภิชาติ พัชรภิญโญพงศ์ ผู้ช่วยรองประธานด้านพัฒนา
 5. ผศ.ดร.สมพล ชื่นธีระวงศ์ ผู้ช่วยรองประธานด้านภูมิภาค
 6. นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ผู้ช่วยรองประธานด้านวิชาการ

เลขานุการประธาน

 1. นางสาวนาถนัดดา นิติพน เลขานุการประธาน