รายนามคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2549-2551

 1. นายกุศะ ปันยารชุน ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  (สมาชิกกิตติมศักดิ์)
  (ผู้แทน บริษัท เวิล แทรเวล เซอร์วิส จำกัด)
 2. นายวิจิตร ณ ระนองประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศหรือระหว่างประเทศ
  (ผู้แทนสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค
  แห่งประเทศไทย)
 3. นางเยาวลักษณ์ แพ่งสภา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 4. นายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  (ผู้แทน โรงแรมสีมาธานี)
 5. นางสุชาดา ยุวบูรณ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  (ผู้แทน บริษัท โรงแรมโรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ (2511) จำกัด)
 6. นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 7
  (ผู้แทน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี)
 7. นายรังสิมันต์ โมกขะสมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาขนส่งนักท่องเที่ยวทางอากาศ
  (ผู้แทน สมาคมสโมสรการบินแห่งประเทศไทย)
 8. นายเฉลิมเกียรติ คล้ายสุวรรณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 5
  (ผู้แทน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนครราชสีมา)
 9. นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  (ผู้แทน บริษัท วรพงษ์ริเวอร์พาร์ค จำกัด
 10. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  สาขาส่งเสริม การประชุมจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
  (ผู้แทน สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย)
 11. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  (ผู้แทน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด มหาชน)
 12. นายพิษณุ กองกันภัย กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  (ผู้แทน สมาคมท่องเที่ยวอเมริกาแห่งประเทศไทย)
 13. นางพรศิริ มโนหาญ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  (ผู้แทน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
 14. นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  สาขาวิชาชีพมัคคุเทศก์
  (ผู้แทน สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ)
 15. นายทักษิณ พงศ์จิระนิธิ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขารับขนนัท่องเที่ยวทางบก
  (ผู้แทน สมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง)
 16. นายอภิชาติ พัชรภิญโญพงศ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขารับขนส่งนักท่องเที่ยวทางน้ำ
  (ผู้แทน สมาคมเรือไทย)
 17. นายทักษิณ ปิลวาสน์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ
  (ผู้แทน สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย)
 18. นายศุภโชค ทรัพย์สุคนธ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยว
  (ผู้แทน สมาคมภัตตาคารไทย)
 19. นายมานิตย์ ชัยมงคล กรรมการกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขานันทนาการ
  (ผู้แทน สมาคมสนามกอล์ฟไทย)
 20. นายธเนศ วรศรัณย์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาธุรกิจจำหน่ายสินค้าสำหรับนักท่องเที่ย
  (ผู้แทน สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ)
 21. นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว
  (ผู้แทน สมาคมโรงแรมภาคอีสาน)
 22. นายทรงวิทย์ อิทธิพัฒนากุล กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 1
  (ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่)
 23. นายอาทิตย์ โพนทอง กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 2
  (ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก)
 24. นายประจวบ ทองเย็น กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 3
  (ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี)
 25. นางกัลยาณี ธรรมจารีย์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 4
  (ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวศรีสะเกษ)
 26. นายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 6
  (ผู้แทน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลพบุรี)
 27. นายธเนศ ศุภรสหัสรังสีกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 8
  (ผู้แทน สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา)
 28. นายสกล สุเนตร กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 9
  (ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด)
 29. นายวิเชียร ความหมั่น กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 10
  (ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร)
 30. นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 11
  (ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่)
 31. นายกิตติ เจริญพานิช กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 12
  (ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช)
 32. นายอับดุลอายิ อาแวสือแม กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 13 (ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส)
 33. นางธนิษฐา มณีโชติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 34. นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 35. นายโอภาส เนตรอำไพ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 36. นายราชันย์ วีระพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 37. นางสมทรง สัจจาภิมุข รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส. แทรเวิล เซอร์วิส)
 38. นายนิเวส วนคุณากร รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  (ผู้แทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช)
 39. นายสุพจน์ กลิ่นปราณีต ประธาน เขตพื้นที่ 1
  (ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
 40. นายจักรกฤช ศีลาเจริญ ประธาน เขตพื้นที่ 6
  (ผู้แทน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุทัยธานี)
 41. นายมนู ธารพิพิธชัย ประธาน เขตพื้นที่ 7
  (ผู้แทน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ)