รายนามคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551-2553

 1. นายกุศะ ปันยารชุนกรรมการและประธานอาวุโส ( สมาชิกกิตติมศักดิ์ )
 2. นายวิจิตร ณ ระนองกรรมการและประธานกิตติมศักดิ์
 3. นางเยาวลักษณ์ แพ่งสภากรรมการและรองประธานอาวุโสและเหรัญญิก
 4. นายกงกฤช หิรัญกิจประธาน ( สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศ
 5. หรือระหว่างประเทศ )
 6. นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ รองประธาน
 7. นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุขรองประธาน
 8. นางปวรวรรณ กุลมงคล รองประธาน ( สาขาผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 9. สำหรับนักท่องเที่ยว )
 10. นายธนัช กรองกันภัย รองประธาน
 11. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุเลขาธิการ ( สาขาส่งเสริมการประชุม จัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล )
 12. นายสุรพล เศวตเศรนี กรรมการ ( การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย )
 13. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์กรรมการ
 14. นายพงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรี กรรมการ ( สาขาวิชาชีพมัคคุเทศก์ )
 15. นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ กรรมการ ( สาขาที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว )
 16. นายทักษิณ พงศ์จิระนิธิกรรมการ ( สาขารับขนนักท่องเที่ยวทางบก )
 17. นายเชาวลิต เมธยะประภาสกรรมการ ( สาขารับขนส่งนักท่องเที่ยวทางน้ำ )
 18. มล.เยาวธิดา จักรพันธ์ กรรมการ ( สาขาขนส่งนักท่องเที่ยวทางอากาศ )
 19. นายธนา สาธร กรรมการ ( สาขาธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ )
 20. นายวิวัฒน์ ชำนาญธรรมกรรมการ ( สาขานันทนาการ )
 21. นายธเนศ วรศรัณย์ กรรมการ ( สาขาธุรกิจจำหน่ายสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว )
 22. นายทรงวิทย์ อิทธิพัฒนากุลกรรมการ ( เขตพื้นที่ 1 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ )
 23. นายนิโรธ ศรีทองพนาบูลย์กรรมการ ( เขตพื้นที่ 2 อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ )
 24. นายกลชัย ทองโสภิตกรรมการ ( เขตพื้นที่ 3 เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น สกลนคร นครพนม )
 25. นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์กรรมการ( เขตพื้นที่ 4 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
 26. นายชาติชาย พานิชชีวะกรรมการ ( เขตพื้นที่ 5 มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา )
 27. นายอนุศักดิ์ คงมาลัยกกรรมการ ( เขตพื้นที่ 6 นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม กาญจนบุรี )
 28. ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์กรรมการ ( เขตพื้นที่ 7 ปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ )
 29. นายจำรูญ วิศวชัยพันธ์กรรมการ ( เขตพื้นที่ 8 สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี )
 30. นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพรกรรมการ ( เขตพื้นที่ 9 ระยอง จันทรบุรี ตราด )
 31. ว่าที่ ร.ต.เอนก นุรักษ์กรรมการ ( เขตพื้นที่ 10 ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี )
 32. นายสรายุทธ มัลลัมกรรมการ ( เขตพื้นที่ 11 พังงา กระบี่ ภูเก็ต )
 33. นางศุลีพร เสรีวัฒนากรรมการ ( เขตพื้นที่ 12 นครราชศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล )
 34. นางกรรณิกา ดำรงวงศ์กรรมการ ( เขตพื้นที่ 13 สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส )
 35. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ประธานฝ่ายการตลาด
 36. นางสุชาดา ยุวบูรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 37. นายสมประสงค์ โขมพัตรผู้ทรงคุณวุฒิ
 38. นายจารุบุณณ์ ปาณานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
 39. นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ที่ปรึกษา
 40. นายโอภาส เนตรอำไพ ที่ปรึกษา
 41. นายราชันย์ วีระพันธุ์ที่ปรึกษา
 42. นายภราเดช พยัฆวิเชียร ที่ปรึกษา
 43. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ที่ปรึกษา
 44. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ที่ปรึกษา
 45. คุณธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติที่ปรึกษา
 46. นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
 47. นายอธิพงษ์ อมาตยกุลผู้ช่วยเลขาธิการ
 48. นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ผู้ช่วยเลขาธิการ
 49. นายศุภโชค ทรัพย์สุคนธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
 50. นายอภิชาติ พัชรภิญโญพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการ
 51. นางสมทรง สัจจาภิมุกผู้ช่วยเลขาธิการ
 52. นางประชุม ฉายะพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการ
 53. นางพรศรี วิศวชัยพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการ
 54. นายจักรกฤช ศิลาเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ
 55. นางกัลยาณี ธรรมจารีย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
 56. นายสกล สุเนตร ผู้ช่วยเลขาธิการ