รายนามคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553-2555

 1. นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ประธาน
  (ผู้แทน เขตพื้นที่ 7ปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ )
 2. นายวิจิตร ณ ระนองประธานอาวุโส
 3. นายกงกฤช หิรัญกิจประธานนโยบาย
 4. นายรังสิมันต์ โมกขะสมิตรองประธานด้านวิชาการ
  (ผู้แทน สาขารับขนส่งนักท่องเที่ยวทางอากาศ)
 5. นางฐนิวรรณ กุลมงคลรองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
  (ผู้แทน สาขาผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับ
  นักท่องเที่ยว)
 6. นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข รองประธานด้านบริหาร
 7. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุรองประธานด้านตลาด
 8. นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์รองประธานด้านภูมิภาค
  (ผู้แทน สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศ
  หรือระหว่างประเทศ)
 9. นางสมทรง สัจจาภิมุข รองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
 10. นายธเนศ วรศรัณย์ รองประธานด้านพัฒนา
 11. นางเยาวลักษณ์ แพ่งสภากรรมการเหรัญญิก
 12. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยประธานด้านตลาด
 13. นายจิระเดช ห้วยหงษ์ทองผู้ช่วยประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
  (ผู้แทน สาขารับขนส่งนักท่องเที่ยวทางบก)
 14. นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยวผู้ช่วยประธานด้านพัฒนา
  สาขาวิชาชีพมัคคุเทศก์
  (ผู้แทน เขตพื้นที่ 1 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่)
 15. ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ผู้ช่วยประธานด้านประชาสัมพันธ์
  (ผู้แทน เขตพื้นที่ 4 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
 16. นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ผู้ช่วยประธานด้านบริหาร
  (ผู้แทน สาขานันทนาการ)
 17. นายสุรพล เศวตเศรนี กรรมการ
  (ผู้แทน ผู้ว่าการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย)
 18. นายสมฤทธิ์ ไหคำ กรรมการ
  (ผู้แทน สาขาวิชาชีพมัคคุเทศก์)
 19. นายอานนท์ ดิษฐพันธุ์ กรรมการ
  (ผู้แทน สาขาที่พักแรมสำหรับ นักท่องเที่ยว)
 20. นายสุธีย์ สุภาพรกรรมการ
  (ผู้แทน สาขารับขนส่ง นักท่องเที่ยวทางน้ำ)
 21. นายเกษียร วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์กรรมการ
  (ผู้แทน สาขาธุรกิจนำเที่ยวเข้ามาในประเทศ)
 22. นายเถกิง สวาสดิพันธ์กรรมการ
  (ผู้แทน สาขาธุรกิจนำเที่ยวไปต่างประเทศ)
 23. นายอดุลชัย รักดำ กรรมการ
  (ผู้แทน สาขาธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ)
 24. นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการ
  (ผู้แทน สาขาส่งเสริมการประชุมจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยว
  เพื่อเป็นรางวัล)
 25. นายสุทธิชัย ชื่นชมลดา กรรมการ
  (ผู้แทน สาขาธุรกิจจำหน่ายสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว)
 26. นายอาทิตย์ โพนทอง กรรมการ
  (ผู้แทน เขตพื้นที่ 2 อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ )
 27. นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ กรรมการ
  (ผู้แทน เขตพื้นที่ 3 เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น สกลนคร นครพนม)
 28. นายสวัสดิ์ มังกรวัฒน์ กรรมการ
  (ผู้แทน เขตพื้นที่ 5 มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา)
 29. นายสุรินทร์ นิลกำแหง กรรมการ
  (ผู้แทน เขตพื้นที่ 6 นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม กาญจนบุรี )
 30. นายจำรูญ วิศวชัยพันธ์ กรรมการ
  (ผู้แทน เขตพื้นที่ 8 สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี)
 31. นางพิรนุช อ่อนอินทร์ กรรมการ
  (ผู้แทน เขตพื้นที่ 9 ระยอง จันทรบุรี ตราด)
 32. นายนิตย์ อุ่ย เต็กเค่ง กรรมการ
  (ผู้แทน เขตพื้นที่ 10 ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี)
 33. นายยรรยง ข้อเพชร กรรมการ
  (ผู้แทน เขตพื้นที่ 11 พังงา กระบี่ ภูเก็ต)
 34. ว่าที่ ร.ต. เสรี ถนัดสอนสาร กรรมการ
  (เขตพื้นที่ 12 นครราชศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล)
 35. นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง กรรมการ
  (ผู้แทนเขตพื้นที่ 13 สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
 36. นายกุศะ ปันยารชุน ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 37. นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 38. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ที่ปรึกษาประธาน
 39. นายภราเดช พยัฆวิเชียร ที่ปรึกษาประธาน
 40. นายธวัชชัย อรัญญิก ที่ปรึกษาประธาน
 41. นายประกิจ ชินอมรพงษ์ที่ปรึกษาประธาน
 42. นายศิษฏวัชร ชีวรัตนพรที่ปรึกษาประธาน
 43. นายขจรศักดิ์ มหคุณวรรณที่ปรึกษาประธาน
 44. นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุลที่ปรึกษาประธาน
 45. นางลาลีวรรณ กาญจนจารีที่ปรึกษาประธาน
 46. นางประชุม ตันติประเสริฐสุข ผู้ช่วยรองประธานด้านตลาด
 47. นายพงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรีผู้ช่วยรองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
 48. นายชุมพร สุขประสงค์ผลผู้ช่วยรองประธานด้านประชาสัมพันธ์
 49. นายอภิชาติ พัชรภิญโญพงศ์ผู้ช่วยรองประธานด้านพัฒนา
 50. ผศ.ดร.สมพล ชื่นธีระวงศผู้ช่วยรองประธานด้านภูมิภาค
 51. นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็กผู้ช่วยรองประธานด้านวิชาการ
 52. นางสาวนาถนัดดา นิติพนเลขานุการประธาน