รายนามคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555-2557

 1. นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์

  ประธาน
  (เขตพื้นที่ 7 ปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ )
 2. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ

  รองประธานฝ่ายตลาด
  (สาขาส่งเสริมการประชุม
  จัดนิทรรศการและการท่องเที่ยว
  เพื่อเป็นรางวัล)
 3. นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก

  รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์
  กลุ่มจังหวัด
  (เขตพื้นที่ 11 พังงา กระบี่ ภูเก็ต)
 4. นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร

  รองประธานฝ่ายวางแผนและ
  ประเมินผล
  (สาขาที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว)
 5. นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร

  รองประธานฝ่ายสมาชิกภาพ
  (สาขาธุรกิจนำเที่ยวเข้ามาในประเทศ)
 6. นางสมทรง สัจจาภิมุข

  รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
  (Nepal Association of Tour and Travel Agents)
 7. นางฐนิวรรณ กุลมงคล

  รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
 8. ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์

  รองประธานฝ่ายวิชาการ
 9. นายจักรกฤช ศีลาเจริญ

  รองประธานฝ่ายภูมิภาค
  (เขตพื้นที่ 6 นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี)
 10. นายธเนศ วรศรัณย์

  รองประธานฝ่ายพัฒนา
  (สาขาธุรกิจจำหน่ายสินค้าสำหรับ
  นักท่องเที่ยว)
 11. นางเยาวลักษณ์ แพ่งสภา

  เหรัญญิก
 12. นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว

  ผู้ช่วยประธาน
  (เขตพื้นที่ 1 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่)
 13. นายจิระเดช ห้วยหงษ์ทอง

  ผู้ช่วยประธาน
  (สาขารับขนส่งนักท่องเที่ยวทางบก)

 14. นายอภิชาติ พัชรภิญโญพงศ์

  เลขาธิการ
  (สาขารับขนส่งนักท่องเที่ยวทางน้ำ)
 15. นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ

  รองเลขาธิการ
  (สาขานันทนาการ)
 16. นายธวัชชัย อรัญญิก

  กรรมการ
  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
 17. นายจารุพล เรืองเกตุ

  กรรมการ
  (สาขาวิชาชีพมัคคุเทศก์)
 18. มล.เยาวธิดา จักรพันธ์

  กรรมการ
  (สาขารับขนส่งนักท่องเที่ยว
  ทางอากาศ )
 19. นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ

  กรรมการ
  (สาขาธุรกิจนำเที่ยวไปต่างประเทศ)
 20. นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช

  กรรมการ
  (สาขาธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ)
 21. นางพรทิพย์ ปัญญาสกุลวงศ์

  กรรมการ
  (สาขาผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยว)
 22. นายอภิชา ตระสินธุ์

  กรรมการ
  (สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศหรือระหว่างประเทศ)
 23. นายพีระพล อัศวศิริโรจน์

  กรรมการ
  (เขตพื้นที่ 2 อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์)
 24. นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์

  กรรมการ
  (เขตพื้นที่ 3 เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำพู ขอนแก่น สกลนคร นครพนม)
 25. นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข

  กรรมการ
  (เขตพื้นที่ 4 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
 26. นายสวัสดิ์ มังกรวัฒน์

  กรรมการ
  (เขตพื้นที่ 5 มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์นครราชสีมา)
 27. นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี

  กรรมการ
  (เขตพื้นที่ 8 สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี)
 28. นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร

  กรรมการ
  (เขตพื้นที่ 9 ระยอง จันทบุรี ตราด)
 29. นายทนงศักดิ์ สมวงศ์

  กรรมการ
  (เขตพื้นที่ 10 ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี)
 30. นายแพทย์สมชัย เจียรนัยศิลป์

  กรรมการ
  (เขตพื้นที่ 12 นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล)
 31. นางรดา จิรานนท์

  กรรมการ
  (เขตพื้นที่ 13 สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
 32. นางสุชาดา ยุวบูรณ์

  กรรมการ
  (สมาชิกกิตติมศักดิ์)
 33. นายธนัช กรองกันภัย

  กรรมการ
 34. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์

  กรรมการ
 35. ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์

  กรรมการ

ที่ปรึกษา

 1. นายกุศะ ปันยารชุน

  ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 2. นายวิจิตร ณ ระนอง

  ประธานอาวุโส
 3. นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 4. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

  ที่ปรึกษาประธาน
 5. นายภราเดช พยัฆวิเชียร

  ที่ปรึกษาประธาน
 6. นายอาชว์ ตั้งประกิจ

  ที่ปรึกษาประธาน
 7. นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

  ที่ปรึกษาประธาน
 8. นางลาลีวรรณ กาญจนจารี

  ที่ปรึกษาประธาน
 9. นายทศพล แบเลเวลด์

  ที่ปรึกษาประธาน
 10. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

  ที่ปรึกษาประธาน
 11. นายขจรศักดิ์ มหคุณวรรณ

  ที่ปรึกษาประธาน
 12. นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์

  ที่ปรึกษาประธาน
 13. นายเจริญ นัดพบสุข

  ที่ปรึกษาประธาน
 14. นางสุประภา โมฬีรตานนท์

  ที่ปรึกษาประธาน
 15. นายอักกพล พฤกษะวัน

  ที่ปรึกษาประธาน
 16. นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์

  ที่ปรึกษาประธานด้านตลาดในประเทศ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

 1. นายภูมภัสส์ พงษ์จิรนิธิภร

  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 2. นายชุมพร สุขประสงค์ผล

  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 3. นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์

  ที่ปรึกษาประธานด้านตลาดในประเทศ
 4. นางสาวนาถนัดดา นิติพน

  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 5. นายบัณฑิต ตั้งประกิจ

  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 6. นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ

  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 7. นายพงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรี

  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 8. นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์

  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 9. นายศุภโชค ทรัพย์สุคนธ์

  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 10. นายสมฤทธิ์ ไหคำ

  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 11. นายสุทธิชัย ชื่นชมลดา

  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 12. นายสุธีย์ สุภาพร

  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 13. นายสุรวัช อัครวรมาศ

  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 14. นางสาวสุวพณิชย์ แสดงสกุลสุนทร

  ผู้ช่วยเลขาธิการ