รายนามคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557-2559

 1. นายวิจิตร ณ ระนอง

  ประธานอาวุโส
 2. นายกงกฤช หิรัญกิจ

  ประธานกิตติมศักดิ์
 3. นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก

  ประธาน
 4. นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข

  รองประธานด้านบริหาร
 5. นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร

  รองประธานด้านภูมิภาค
 6. นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี

  รองประธานด้านแผนงานและงบประมาณ
 7. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ

  รองประธานด้านตลาดต่างประเทศ
 8. นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช

  รองประธานด้านตลาดในประเทศ
 9. ว่าที่ร้อยตรี เอนก นุรักษ์

  รองประธานด้านยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 10. นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร

  รองประธานด้านประสานงานอาเซียน
 11. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์

  รองประธานด้านประชาสัมพันธ์และ ภาพลักษณ์องค์กร
 12. นายสรายุทธ มัลลัม

  รองประธานด้านกฎหมาย
 13. นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร

  รองประธานด้านข้อมูลสารสนเทศ

 14. นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์

  รองประธานด้านสมาชิกภาพและ นายทะเบียน
 15. นางสมทรง สัจจาภิมุข

  รองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
 16. นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์

  รองประธานด้านวิชาการ
 17. นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร

  รองประธานด้านที่พักแรม
 18. นายธวัชชัย อรัญญิก

  กรรมการ
 19. นายวรสิทธิ์ ห้วยหงษ์ทอง

  กรรมการ
 20. นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ

  กรรมการ
 21. มล.เยาวธิดา จักรพันธุ์

  กรรมการ
 22. นางพรทิพย์ ปัญญาสกุลวงศ์

  กรรมการ
 23. นายสิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ

  กรรมการ
 24. นายสุทธิชัย ชื่นชมลดา

  กรรมการ
 25. น.ส.อำไพ ไชยพิจิตร

  กรรมการ
 26. นายบุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล

  กรรมการ
 27. นายธารินทร์ พันธุมัย

  กรรมการ
 28. นายเสมอ จินดาพงศ์

  กรรมการ
 29. นายสุรินทร์ นิลกำแหง

  กรรมการ
 30. นายวสันต์ กิตติกุล

  กรรมการ
 31. นายแพทย์สมชัย เจียรนัยศิลป์

  กรรมการ
 32. นางรดา จิรานนท์

  กรรมการ
 33. นายสวัสดิ์ มังกรวัฒน์

  กรรมการ
 34. นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์

  กรรมการ
 35. นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์

  กรรมการ
 36. นายสุเมธ ช่างเรือ

  ผู้ช่วยประธาน
 37. นายอดุลย์ชัย รักดำ

  ผู้ช่วยประธาน