ในปี 2559 ถือเป็นปีที่มีแรงสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวจีนที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องจนทำสถิติสูงถึง 10 ล้านคนในปีนี้ แต่ในช่วงครึ่งปีหลังภาคการท่องเที่ยวไทยประสบปัญหานักท่องเที่ยวจีนชะลอตัว เนื่องจากนโยบายการจัดระเบียบทัวร์ผิดกฎหมาย หากแต่ในระยะยาวการจัดระเบียบดังกล่าวจะทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเกิดความยั่งยืน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนในปีนี้มีจำนวน 32.59 ล้านคน ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักในปีนี้ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมในปีที่แล้ว คือ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และลาว ตามลำดับ ซึ่งในไตรมาสสุดท้ายของปีสามารถกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นทำให้สิ้นปีพบว่ามีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.64 ล้านล้านบาทและเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 8.69 แสนล้านบาท

จากการดำเนินงานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้เกิดความยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ ““สทท.เป็นผู้นำเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อสร้างการเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” สทท. ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคภาคการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งถือเป็นประเด็นที่สำคัญในปีที่ผ่านมา โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคภาคการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย ปัญหาการไม่รับผู้โดยสารของรถโดยสารสาธารณะ ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการรายย่อย ปัญหามัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ไม่มีใบอนุญาต ปัญหาสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต และปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเชื่อมั่นจากภายนอกประเทศ ซึ่งการจัดระเบียบดังกล่าวได้ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ โดย สทท.ได้คำนึงถึงพันธกิจที่นำมาใช้ดำเนินงานดังนี้ 1. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2. ประสานงานภาคเอกชนเพื่อนำเสนอการพัฒนาและร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3. ส่งเสริมความร่วมมือ การลงทุน และการแลกเปลี่ยนเครือข่ายทั้งการตลาดและการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี 2560 จากการประชุมสุดยอดอาเซียนในกรุงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้นำ 10 ประเทศอาเซียนได้มีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแบรนด์ของอาเซียน ในปี ค.ศ. 2017 ซึ่งเป็นปีที่เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีของอาเซียน ในแคมเปญ “Visit ASEAN@50 Golden Celebration 2017” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมภูมิภาคอาเซียนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่มีความหลากหลาย มีเป้าหมายมุ่งสู่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในอาเซียนเพิ่มขึ้นจาก 108.9 ล้านคน ในปีพ.ศ. 2558 เป็น 121 ล้านคน เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2560 สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 75 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2557 เป็น 83 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2560 สำหรับการคาดการณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยด้วยเป้าหมายทางการท่องเที่ยวในปี 2560 หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทย 35.30 ล้านคน ทำให้มั่นใจได้ว่าอัตราการเติบโตด้านรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จะขยายตัวได้มากกว่าร้อยละ 8.32 ต่อปี และจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.7 ล้านล้านบาท โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.86 ล้านล้านบาท ที่เหลือเป็นรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และคาดการณ์ค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2560 สูงขึ้นเป็น 53,887.15 บาทต่อหัว

ในนามของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณสมาชิก ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย และพร้อมให้คำมั่นว่า สทท. ในนามตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเอกชนจะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เมษายน 2560