ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักงานสาขาของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 1

กรรมการหรือสมาชิกสามัญ ในพื้นที่ทำหนังสือถึง สทท.


เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย ข้อเท็จจริง เหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมของการจัดตั้ง
คณะกรรมการ สทท.พิจารณา
กรณีเห็นชอบ สทท.จะประกาศจัดตั้ง สำนักงานพร้อมแต่งตั้ง คณะคณะกรรมการสรรหา

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการสรรหา
  1. กรรมการเขตพื้นที่ (ประธาน)
  2. ผู้รับมอบอำนาจของสมาชิกสามัญ ในจังหวัด (กรรมการ)
(หมายเหตุ ผู้แทนสมาคม/ชมรม ในพื้นที่เป็นผู้สังเกตการณ์)กรณีคณะกรรมการสรรหามีจำนวนไม่ถึง 3 คน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาสอบถามความเห็นผู้เหมาะสมจาก ผู้อำนวยการ ททท.พื้นที่ เพื่อพิจารณาตั้งให้ครบ 3 คน (หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิเป็นประธานสภาจังหวัด)
คณะกรรมการสรรหาดำเนินการภายใน 60 วัน และส่งรายงานการประชุม พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหา จำนวนไม่เกิน 3 คน เสนอคณะกรรมการ สทท.
คณะกรรมการ สทท.
พิจารณาแต่งตั้ง
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด

ขั้นตอนที่ 3

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการ
อย่างน้อย 6 คน แต่ไม่เกิน 18 คน

ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าด้วยสำนักงานสาขา

ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักงานสาขา ของ สทท.

ใบสมัครขอจัดตั้งสำนักงานสาขา ของ สทท.