• ชื่อ - นามสกุล

  นายวิชา จันทร์เชื้อ

  ตำแหน่ง

  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

  สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร
  เลขที่ 58 ซอย 1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง 
  อำเภอเมือง จังหวัด
  กำแพงเพชร 62000

  โทรศัพท์ 055 - 741 - 888
  โทรสาร 055 - 712 - 666 
  มือถือ  :  -
  อีเมลล์ : wichachanchur@yahoo.com 
 • ชื่อ - นามสกุล

  นายนภดล จริภักดิ์

  ตำแหน่ง

  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่


  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
  เลขที่ 3/5 ถนนอัษฏาธร ตำบลศรีภูมิ  
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

  โทรศัพท์ 053 - 234 - 789
  โทรสาร 053 - 234 - 790
  มือถือ  :  081-675-7077
  อีเมลล์ : chiangmaitourismcouncil@gmail.com
 • ชื่อ - นามสกุล

  นายบุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล

  ตำแหน่ง

  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  74/2 ถนน สีหราชเดโชชัย ตำบลในเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ : -
  โทรสาร : 055-216-100
  มือถือ  :  081-675-7077
  อีเมล์ : ptba.phs@gmail.com
 • ชื่อ - นามสกุล

  นายกิตติ ทิศสกุล

  ตำแหน่ง

  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย • ชื่อ - นามสกุล

  นายประยูร แก้วเดียว

  ตำแหน่ง

  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง