ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดาวน์โหลดภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต...

ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดชายทะเลตะวันออก

ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดชายทะเลตะวันออก ดาวน์โหลดภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์...

ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ดาวน์โหลดภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบภาคกลา...

ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดาวน์โหลดภาพแบบร่าง...

ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดชายทะเลตะวันตก

ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดชายทะเลตะวันตก ดาวน์โหลดภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบก...

ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ดาวน์โหลดภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแ...

การประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ตารางกำหนดการ การประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เพื่อพิจารณาร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบกลุ่มจังหวัด ...

  • ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

  • ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดชายทะเลตะวันออก

  • ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

  • ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

  • ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดชายทะเลตะวันตก

  • ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

  • การประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ


TCT INNOVATION PROJECT     อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นสาขาเศรษฐกิจภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นแหล่งสร้างรายได้อันดับต้นๆ ของประเทศ และเป็นกลไกทางเศรษฐกิจสำคัญที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน การสร้างอาชีพที่หลากหลาย การหมุนเวียนของรายได้ การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชุมชน ท้องถิ่น และภูมิภาคอย่างสมดุลและลดความเหลื่อมล้ำ ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ 11 จึงได้มุ่งเน้นบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทั้งในส่วนของการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการเพิ่มพูนทักษะและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความแตกต่างโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) มีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการปรับตัวเพื่อพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกบนพื้นฐานศักยภาพของแต่ละกลุ่มพื้นที่ 


By Plimun Web Design